ره پی، خدمات امن و نوین پرداختهای خٌرد
  • جمعه, ۱ تیر ۱۴۰۳
تعاریف و واژگان

تعاریف و واژگان

شاپرک

شبکه الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک، شبکه ای است که به منظور ساماندهی نظام پرداخت در کشور به خصوص پایانه های فروش الکترونیکی در نظام بانکی ایجاد شده و کلیه تراکنشهای حاصل از ابزارهای پذیرش، توسط این شبکه نظارت و کنترل میشود و به طور کلی نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی و انجام عملیات تسویه را برعهده دارد .

ارائه دهنده خدمات پرداخت

شخصیت حقوقی است که در جمهوری اسلامی ایران در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده و براساس مجوزی که از بانک مرکزی دریافت مینماید و بر طبق مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت و دستورالعملها و الزامات ابلاغی شاپرک فعالیت می نماید.

پرداختیار

شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران است که در چارچوب این سند و براساس قرارداد منعقده با شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و موافقتنامه منعقده با شرکت شاپرک، فعالیت میکند.

پذیرنده پشتیبانی شده

شخص حقیقی یا حقوقی است که از طریق انعقاد قرارداد با پرداختیاران و با استفاده از درگاههای پرداخت دراختیار این شرکتها، اقدام به فروش کالا یا خدمات خود مینماید.

فهرست سیاه پذیرندگان

به فهرستی از پذیرندگان اطلاق می‌شود که بر اساس اعلام مراجع ذی‌صلاح پرخطر شناخته شده و باید محدودیت ارائه خدمات الکترونیکی در مورد آنها اعمال گردد.